Program Hakkında


Program Hakkında

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye en kısa zamanda, olay yerinde, çeşitli araç-gereç ve tıbbi malzeme kullanılarak, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılan müdahalelere acil bakım denir. İlk ve Acil Yardım programı; Hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Amaç

Sağlık alanında, uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, topluma faydalı teknik elemanların yetişmesini sağlayarak, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

Hedef 

İlk ve acil yardım programı, acil sağlık hizmetlerinde geleceğin profesyonel ilk ve acil yardım teknikeri yetiştirmeyi ve öğrenci tercihlerinde ilk sırada yer almayı hedefleyen bir programdır.

Güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirecek bireyler yetiştirmektir.

Kabul Şartları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, Eğitim-Öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması, programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması gerekmektedir.

Alınacak Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlk ve Acil Yardım önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Üst Kademeye Geçiş

İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler

İstihdam Olanakları

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Paramedik (Sağlık Teknikeri)” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Tel: +90 378 223 52 14-15 Belge Geçer: +90 378 223 52 05 E-posta: shmyo@bartin.edu.tr

Copyright İlk ve Acil Yardım Programı